Na skládky nie sme krátki!

O PROJEKTE

Občianske združenie TATRY sa problematike nelegálnych skládok odpadu a inváznych druhov rastlín venuje už od roku 2002. Hlavným cieľom projektu „Na skládky nie sme krátki!“ je zvýšenie spoločenského vnímania a občianskeho záujmu o problematiku nelegálnych skládok odpadu a s nimi spojených inváznych druhov rastlín, ktoré povedie k predchádzaniu ich vzniku a odstraňovaniu už existujúcich z krajiny. viac o projekte >>

 

Čo sa deje v projekte

AKTUÁLNE INFORMÁCIE
JANUÁR 2014

Od začiatku plánovania projektu „Na skládky nie sme krátki!“ sme mali záujem, aby projekt neriešil len problematiku ochrany životného prostredia, ale mal v sebe zahrnutý aj sociálny rozmer. Nakoľko si veľmi vážime projekt NOTA BENE za ktorým stojí o. z. Proti prúdu vopred sme naplánovali PR aktivity projektu práve v časopise NOTA BENE.

JANUÁR 2014

Podľa zákona č. 71/1967 o správnom konaní v znení neskorších predpisov podanie možno urobiť písomne alebo ústne do zápisnice, alebo elektronickými prostriedkami podpísané zaručeným elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. Možno ho urobiť aj telegraficky alebo telefaxom; také podanie obsahujúce návrh vo veci treba písomne alebo ústne do zápisnice doplniť najneskôr do troch dní.

Stránky